Ivan Picelj
Geometrie elementaire Soft & Hard
Sfaira, kybos, tetraedron, oktaedros, eikosaedros, kylindros, prisma, pyramis, 1973
Painted aluminium
Variable dimensions, ed I/X