Piero Dorazio Rome, Italy, 1927 - 2005 Miss Kayeneta, 1964, oil on canvas , 149.5 x 196 cm