Piero Dorazio
Rome, Italy,
1927 – 2005
Miss Kayeneta, 1964,
oil on canvas , 149.5 x 196 cm